Általános szerződési feltételek

 

  1. A szolgáltatás tárgya

1.1 Rolfesz Tamás Gergő (1239 Budapest, Táncsics Mihály utca 114., továbbiakban: Szolgáltató, adószám: 69827798-1-43) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) vagy hivatalos, érvényes Árajánlatban (továbbiakban: Árajánlat) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.2 Az Előfizető a Szerződés aláírásával és vagy a weblap készítés, weblap-üzemeletetés, -karbantartás díjbekérőjének befizetésével elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3 A megrendelt szolgáltatás ellenértéke kiegyenlíthető készpénzzel vagy banki átutalással. A Szolgáltató fenntartja a jogot az adott szolgáltatás korlátozására, azonnali hatályú felmondására vagy a Szerződéstől történő egyoldalú, minden további jognyilatkozat nélküli elállására, amennyiben a szolgáltatás díja nem kerül a határidőig kiegyenlítésre.

1.4 A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem kötelezhető pénzvisszafizetésre, kivéve a 2.1 pontban meghatározottak nem teljesülése esetén.

  1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltatás az adott termékre vonatkozó mértékben elérhető, amelybe az előre bejelentett karbantartás nem tartozik bele. A Szolgáltatás rendelkezésre állásának mérésére a Felek elfogadják a Szolgáltató által nyújtott adatokat. A Szolgáltató nem vállalja a saját hálózatán kívül eső elérhetőség garantálását. A Szolgáltató nem tehető felelőssé a szerverleállásból eredő károkért vagy elmaradt haszonért.

2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 30 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik, mellyel összefüggésben a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

2.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás e-mailben vehető igénybe a https://www.marvit.hu/ oldalon.

2.4 A Szolgáltató jogosult a mindenkor érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak végén történik. Kivételt képez ez alól a domain regisztráció, illetve a tárhely számlája, amelyet a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.5 A Szolgáltató a Szerződés teljes időtartama alatt jogosult bármikor, egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Amennyiben a módosítást az Előfizető nem fogadja el, abban az esetben a szerződés az előfizetés lejártát követően megszűnik. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

2.5.1 A Szolgáltató az előfizetési időszak (szerződéses időszakkal megegyező) végén minden szolgáltatáshoz kapcsolódó adatot, biztonsági mentést azonnal törölhet, azt nem szükséges megőriznie azon időpontnál tovább, de legkésőbb a Szerződés megszűnését követő 30. nap.

2.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

 Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;
 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;
 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
 Illegális tartalom elérhetővé tétele
 Hivatalos szervektől történő megkeresés esetén
 A Felhasználó a kapcsolattartó címeken (email, telefon, levelezési cím) nem elérhető
 A Szolgáltató rendszerének biztonságos és stabil működésének veszélyeztetése, a Szolgáltató rendszerének vagy más külső rendszer illegális elérését célzó tevékenység vagy a Szolgáltató jó hírnevét sérteni vagy veszélyeztetni.
 Az ÁSZF 1.3. pontjában foglalt esetben

2.7 Az Előfizető által igénybe vett tárhely, valamint email tárhely szolgáltatás azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül részben vagy egészében felfüggeszthető vagy korlátozható, továbbá a Szerződés azonnali hatállyal felmondható az alábbi esetekben:
 Hosszú futású, felügyelet nélküli alkalmazások, botok vagy daemonok futtatása, tárolása
 Bármilyen web spider, web feltérképező vagy hasonló funkció futtatása, tárolása
 Bármely IRC hálózathoz kapcsolódó dolog futtatása, tárolása
 P2P kliens, tracker, szoftver, szerver alkalmazások, fájlok futtatása, tárolása
 Résztvétel bármely P2P hálózaton vagy csak csatlakozás azt nyújtó szerverhez
 Email szolgáltatás használata – beleértve a fogadást és a küldést is – automata szkriptektől jövő levelekhez
 Időzített processzek – cron – futtatása 15 percnél sűrűbben
 100000 fájlnál több fájl tárolása
 A tárhely biztonsági mentésnek vagy FTP tárhelynek való használata
 15 másodpercnél hosszabb MySQL lekérdezések futtatása
 Nagyszámú média fájlok tárolása (film, zene, stb.)
 Több mint 100 email küldése óránként, felhasználónként, és/vagy több mint 300 email küldése óránként, domainenként. Nagy mennyiségű (óránként 150 db-nál több) email fogadása domain vagy felhasználói szinten bármely adott periódusban
 A szerveren található lemezterület több mint 50%-nak elfoglalása e-mailek tárolásával, vagy kettőnél több oldalról készült biztonsági mentés tárolása.

2.8 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért. Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató rendszeres adatmentést végez azon adatairól melyek a Szolgáltató szerverén találhatók. A szolgáltató az adatokat a mindenkor hatályos “Adatvédelmi” törvényben leírtak szerint kezeli. A mentéseket saját lehetőségei szerint a felhasználó rendelkezésére is bocsájthatja, de azok minőségéért és rendelkezésre állásáért felelősséget nem vállal.

2.9 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.

2.10 A Szolgáltató jogosult a domainek bejegyzett tulajdonosának a kérésére a domainhez tartozó adattartalmat és adatbázist, bármikor kiadni.

2.11 Azon szoftverek esetén, melyek használatához szoftverlicenc szükséges és nem a Szolgáltató biztosítja azt az Előfizető részére, az Előfizető köteles a szoftverlicenc meglétéről és jogtisztaságáról gondoskodni. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a szoftverek jogos felhasználását illetően még akkor sem, ha egyes szoftverek telepítésénél Szolgáltató elvégezte, segítséget nyújtott vagy használatát javasolja.

2.12 A Szolgáltató által végzett szoftveres telepítés, beállítás sikeresnek és elfogadottnak tekinthető, ha az Előfizető az átadást követő 5 munkanapon belül nem jelez hibát vagy nem emel kifogást.

2.13 A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Amennyiben a módosítást az Előfizető nem fogadja el, abban az esetben a szerződés az előfizetés lejártát követően megszűnik.

2.14 Domain regisztráció

2.14.1 Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja.

2.14.2 Az Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartók döntéseit elfogadja.

  1. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.

3.2 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni, szüneteltetni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

3.3 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, ennek elmaradása esetén akár az Előfizető, akár harmadik jogosulatlan személy általi jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

3.4 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni, ennek elmaradása esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.7 A Szolgáltató bizonyos szolgáltatásokat ingyenesen nyújt az Előfizető részére (plusz FTP hozzáférés, további MySQL adatbázis, aldomain beállítás, stb.). Az Előfizető tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatások csak olyan mértékig vehetők ingyenesen igénybe, ameddig a Szolgáltató számára az Előfizető által befizetett szolgáltatási díj tekintetében a szolgáltatás nyújtása gazdaságos marad. Előfizető kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés alapján a Szolgáltató által részére nyújtott bármely ingyenes szolgáltatás a szolgáltatásba és így a szolgáltatási díj ellenértékébe nem számít bele, az(oka)t a Szolgáltató önkéntesen nyújtja az Előfizető részére  Az Előfizető által igénybe vett ingyenes szolgáltatás azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül részben vagy egészében felfüggeszthető, korlátozható vagy felmondható a Szolgáltató által. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, valamint rendelkezésre állást az ingyenes szolgáltatás elérhetőségére vagy az ott tárolt adatok épségére.

3.8 Az Előfizető a 3.7 pontban hivatkozott ingyenes szolgáltatásokat nem jogosult kereskedelmi céllal harmadik személynek tovább közvetíteni.

3.9 Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a tárhelyhez kapcsolt elektronikus postafiókok (e-mail fiókok) mérete külön-külön nem haladhatja meg a 500 MB-ot. Amennyiben meghaladja, a Szolgáltatónak joga van a postafiók méretét korlátozni.

  1. A szerződés hatálya

4.1 A Szerződés a számlán szereplő időtartamra (havi előfizetés, negyedéves előfizetés vagy éves előfizetés) jön létre. A Szolgáltatás rendes felmondási ideje mindkét fél részéről a szolgáltatás lejáratáig hátralévő időszak.

4.2 A Szerződés rendes felmondása nem mentesíti az Előfizetőt a felmondási időszak végéig keletkezett kötelezettségei (pl. fizetési kötelezettség) teljesítése alól.

  1. Vis maior

5.1 Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, hálózati üzemzavar.

5.2 Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja az egy hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

  1. Felelősségvállalás

6.1 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a tárhelyen elhelyezett tartalmakért.

6.2 A Szolgáltató a nála elhelyezésre kerülő weblapok hackertámadása esetén legfeljebb a neki jelen szerződés keretén belül befizetett díjak mértékéig felelős, de csak abban az esetben, ha a támadás igazolhatóan a Szolgáltató hibájából következett be.

6.3 A Szolgáltató által készített weblapok biztonsági frissítésének az elvégzése az Előfizető/Megrendelő feladata. Külön díjazás esetén lehetőség van arra, hogy a frissítést maga a Szolgáltató végezze el. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítson ilyen jellegű felkéréseket.

  1. Értesítés

7.1 Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Előfizetőnek, az Előfizető Szerződésben feltüntetett email címére.

7.2 Amennyiben az Előfizető e-mail címe megváltozik köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

7.3 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az Előfizető elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. domain név felmondása, vagy tárhely törlése elérhetetlenség miatt).

  1. Adatkezelés, Adatfeldolgozás

8.1. Szolgáltató Adatkezelőként az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett módon rögzíti és védi az Előfizetők, köztük Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR) szerint Érintettek személyes adatait.

8.2. Az Előfizetők a Szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatás használata során a hatályos jogszabályok és a GDPR figyelembe vételével tárolhatnak személyes adatokat. Ebben az esetben Előfizető Adatkezelőnek, Szolgáltató Adatfeldolgozónak minősül. Az adatkezelés jogszerűségéért Előfizető (Adatkezelő) felel.

8.3. Jelen pont célja a GDPR 28. cikk (3) pontban előírt (9) pont szerint írásos vagy megállapodás alapján történő szerződési kötelezettség teljesítése, ennek módja a (6) pont szerint Általános Szerződési Feltételekben történő rögzítés.

8.3.1. Az adatkezelés tárgya: az adatfeldolgozás a Szerződésben meghatározott szolgáltatás biztosítása során az Előfizető (Adatkezelő) által végzett adatkezeléshez technikai infrastruktúra biztosítására terjed ki (tipikusan weboldal tárolás, megjelenítés és email szolgáltatás formájában).

8.3.2. Az adatkezelés időtartama: az Előfizető (Adatkezelő) határozza meg, legfeljebb a Szerződés fennállásának és a biztonsági adatmentések elérhetőségének időszaka.

8.3.3. Az adatkezelés jellege és célja: a Szerződésben meghatározott szolgáltatás biztosítása.

8.3.4. A személyes adatok típusa, érintettek kategóriái: az Előfizető (Adatkezelő) határozza meg.

8.4. Az Előfizető (Adatkezelő) által kezelt adatokat érintő adatvédelmi incidensek nyilvántartási és a felügyeleti hatóság felé történő bejelentési kötelezettsége az Előfizetőt (Adatkezelőt) terheli.

8.5. Szolgáltató biztosítja rendszereinek bizalmas jellegét, integritását, ellenálló képességét és az ÁSZF 2.1 szerinti rendelkezésre állását.

8.6. Az Előfizető (Adatkezelő) saját választása szerint tölti fel a tárhelyre a weboldal programkódját (fájl, adatbázis). Az adatok biztonsága érdekében Szolgáltató felhívja a figyelmet a programkódok rendszeres és naprakész frissítésének kritikus fontosságára.

8.7. A weboldal programkódjának sérülékenységéből eredő, vagy az Előfizető (Adatkezelő) érdekkörébe tartozó adatvédelmi incidensért és az adatok védelméért kizárólag az Előfizető (Adatkezelő) felelős. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az érintettek védelmének érdekében a szolgáltatás működését korlátozza vagy az ÁSZF 2.6 pont szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondja.

8.8. A Szolgáltató a szolgáltatás használata és harmadik fél általi igénybe vétele során keletkező ideiglenes technikai állományokat (naplófájlok, webszerver forgalmi napló stb.) a rendszerek működésének fenntartása és biztosítása érdekében rögzíti, a tevékenység során megismert adatok nem alkalmasak a konkrét személyek azonosítására.

  1. Egyebek

8.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

8.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.